نرم افزار Delmia.V6 جهت شبیه سازی مجازی فرایند ساخت و تولید