میز روله طراحی و ساخت کامل این نوع میز روله آبگرد توسط تیم مهندسی DASME انجام شد.