بعضی مواقع تکنولوژِی آسان نیست، یک خطای کوچک در ساخت یا فاجعه میشود و یا خسارت سنگین، گروه مهندسی  DASME با گرد آوری متخصصین مسلط به مباحث علمی و تهیه بهترین ابزارهای طراحی برای آنها، میتواند طراحی های شما را بهینه کرده و با تحلیل های خطی و غیر خطی شما را از تسلیم نشدن […]