برنامه های CNC ماشینکاری قطعات برای ماشین های CNS و برنامه های دیگر catia و plm در ماشینکاری با catia در گروه مهندسی dasme تعلق دارد