آنالیز و شبیه سازی در زمینه شبیه سازی ساخت دیجیتالی ،سلول های رباط و المان محدود در سراسر فرایند توسعه محصول ارئه میدهد گروه مهندسی dasme