ربات گره زن بندل های میلگرد

این طرح شامل یک خط بسته بندی با دو ستگاه  ربات گره زن بوده که با انتقال بندل های میلگرد از طریق ROLLER CONVEYOR بندل ها در زیر ربات گره زن قرار داده و پس از بسته بندی به انبار انتقال میابد. سفارش : گروه ملی صنعتی فولاد ایران تعداد قطعات مدل شده متفاوت پروژه …