ساده ترین راه برای ایجاد متن سه بعدی استفاده از نرم افزار ساده و کم حجم  زیر میباشد.

از اینجا دانلود کنید.

.نسخه تریال