PLMXML چیست؟

PLMXML چیست؟

دموی آموزشی از روش انتقال داده با استفاده از PLMXML در TEAMCENTR