شبیه سازی پروسه و تهیه برنامه PLC و HMI

شبیه سازی پروسه و تهیه برنامه PLC و HMI

ما قادریم تا پروسه طرح شما را طوری که قابل تبدیل به IO لیست و دیگر مدارک ابزار دقیقی مورد نیاز اتوماسیون و مانیتورینگ فرایند باشد را تهیه کرده و برنامه را نوشته ، مانیتور کرده و در نهایت کامیشنینگ را پیاده سازی کنیم. همچنین بجرعت میگوییم در ایران ، اولین تیمی هستیم که میتوانیم قبل از ورود […]