پیاده سازی راهکار PLM

ارائه خدمات مشاوره، تهیه ، نصب  و پیاده سازی ، آموزش و پشتبیانی راهکار مدیریت چرخه عمر محصول، با هدف کاهش زمان تولید و افزایش کیفیت محصولات سازمان ها