نرم افزار SIMULIA ABAQUS-V6

نرم افزار SIMULIA ABAQUS-V6

معرفی نرم‌افزار Simulia.Abaqus.V6

نرم‌افزار Simulia.V6 قابلیت تحلیل خطی ساده و پیچیده ترین مدل‌سازی های غیر خطی را دارد. این نرم‌افزار شامل مجموعه المان‌های گسترده‌ای می‌باشد که در مدل‌سازی انواع مواد با خواص و رفتار گوناگون نظیر فلزات، لاستیک‌ها، پلیمرها، کامپوزیت‌ها، بتن مسلح، فومهای فنری و نیز شکننده و همچنین مصالحی ژئوتکنیکی نظیر خاک و سنگ، می توان از آنها استفاده کرد. نظر به اینکه Simulia یک ابزار مدل‌سازی عمومی و گسترده می‌باشد، استفاده از آن تنها محدود به تحلیل مسائل مکانیک جامدات(یعنی مسئله تنش- کرنش) نمی‌شود. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان مسائل مختلفی نظیر انتقال حرارت، انتقال جرم، تحلیل حرارتی اجزاء الکتریکی، اکوستیک، تراوش و پیزو الکتریک را مورد مطالعه قرار داد.
*محیط کاربری آسان باوجود امکانات بسیار گسترده
*تجزیه، تحلیل و حل مسائل دینامیکی و استاتیکی
*قابلیت مدل‌سازی و شبیه‌سازی پیشرفته و دقیق
این نرم‌افزار همکاری آنلاین را در چرخه PLM و در یک محیط گرافیکی (مانند نرم‌افزار Catia.V6) زمانی که آزمایش‌های مجازی و مطابقت با مشخصات عملکردی آزموده می‌شود را امکان پذیر کرده و ابزاری قدرتمند برای طراحان و مهندسین تحلیلگر در راستای بررسی عملکرد واقعی قطعات، اجزاء و محصولات طراحی‌شده با نرم‌افزار Catia.V6 را فراهم می‌کند. به‌طور دقیق تر تمامی ابزارهای تحلیل المان محدود در محیط نرم‌افزار Catia قابل دسترسی می‌باشد و هرگونه تغییر در هندسه بلافاصله بر نتایج تحلیل نیز اثر خواهد گذاشت.
نرم‌افزار Simulia.V6 از4 قسمت اصلی زیر تشکیل‌شده است:
1-SIMULIA ExSight Product Family
2-SIMULIA DesignSight Product Family
3-SIMULIA Simulation Lifecycle Management (SLM) Product Family
4-SIMULIA Multiphysics Environment
این نرم افزارآزمایش مجازی و کشف رفتار واقعی محصول را امکان پذیر می‌کند تا از انطباق با قوانین و عملکرد موردنظر ازجمله ایمنی، مقاومت، قابلیت اطمینان و ساخت محصول اطمینان حاصل شود. همچنین محیطی مبتنی بر همکاری آنلاین که به کاربر اجازه می‌دهد شبیه‌سازی عملکرد، داده‌های علمی، فرایندها و مالکیت فکری محصول را بررسی و مدیریت کند را ارائه می نماید. آزمایشگاه Multiphysics مجازی پیشرفته‌ترین حالت در شبیه‌سازی‌های امروزه استکه از الزامات شبیه‌سازی و تحلیل های المان محدود که به‌طور چشمگیری نیاز به آزمایش فیزیکی را کاهش می‌دهد، پشتیبانی می‌کند. این نرم افزار قابلیت تحلیل و شبیه‌سازی المان محدود در حوزه های نشان داده شده در جدول 4-2 را دارد.

حوزه‌های کاری نرم‌افزار Simulia.V6

Composites AnalysisLive Simulation ReviewMechanicalThermal
Thermal-ElectricStructural-Pore PressureStructural-AcousticAdvanced Structural Analysis
Scenario DefinitionStructural AnalysisNatural requency responseCoupled Eulerian-Lagrangian
Realistic behaviorSimulia/CFDThermal-MechanicalHydrostatic-Fluid-Mechanical
Model EditorSurface FE ModelingThermal-Fluid-MechanicalRealistic behavior

انجام تحلیل های المان محدود در حوزه‌های مختلف با نرم‌افزار Simulia.V6