شبيه سازي  در CATIA V5

شبيه سازي در CATIA V5

شبيه سازي در CATIA V5

اين تجهيز كه قيچي پروانه اي خطوط شاخه نورد گرم ميباشد، از تركيب دو گيربكس خورشيدي تشكيل شده است و داراي يك مكانيزم پيچيده بوده كه به درخواست واحد آموزش كارخانجات گروه ملي صنعتي فولاد ايران ، بجهت تسهيل در امر يادگيري فرايند مونتاژ و دمونتاژ  و اصول كاركرد آن براي پرسنل واحد مربوطه، شبيه سازي گرديد. اين فيلم آموزشي حدود دو ساعات به همراه توضيحات تكنسين هاي تعمير و نگهداري بوده كه در اينجا ميتوانيد دموي تهيه شده از آن را مشاهده نماييد. اين قبيل فيلم ها امكان آموزش سريع براي پرسنل را بدنبال داشته و به عنوان يك سند آموزشي ماندگار در آرشيو كارخانجات باقي خواهد ماند.