شبيه سازي در CATIA V5

شبيه سازي در CATIA V5

شبيه سازي در CATIA V5Reviewed by CADMAN on Mar 7Rating:

شبيه سازي در CATIA V5

اين تجهيز كه قيچي پروانه اي خطوط شاخه نورد گرم ميباشد، از تركيب دو گيربكس خورشيدي تشكيل شده است و داراي يك مكانيزم پيچيده بوده كه به درخواست واحد آموزش كارخانجات گروه ملي صنعتي فولاد ايران ، بجهت تسهيل در امر يادگيري فرايند مونتاژ و دمونتاژ  و اصول كاركرد آن براي پرسنل واحد مربوطه، شبيه سازي گرديد. اين فيلم آموزشي حدود دو ساعات به همراه توضيحات تكنسين هاي تعمير و نگهداري بوده كه در اينجا ميتوانيد دموي تهيه شده از آن را مشاهده نماييد. اين قبيل فيلم ها امكان آموزش سريع براي پرسنل را بدنبال داشته و به عنوان يك سند آموزشي ماندگار در آرشيو كارخانجات باقي خواهد ماند.