شبيه سازي و مهندسي  رفتار سيستم ها با استفاده  RFLP – CATIA V6

شبيه سازي و مهندسي رفتار سيستم ها با استفاده RFLP – CATIA V6

امروزه طراحان و مهندسان با مسائل  پيچيده تري نسبت به قبل سر و كار دارند و مسائل هر روزه بسمت چند ماهيتي شدن ميروند.بدين معني كه اكثر توليدات تركيبي از رفتار تخصص هاي مختلف مانند ( برق، مكانيك، مكاترونيك و …) بوده و يا از چند فيزيك مختلف تشكيل ميشوند. دياگرام هاي فرايندي مختلف، ابزارها و روش ها در مسائل چند ماهيتي كه در مسير توسعه محصول در حين چرخه عمر آن ظاهر ميشود، توليد كنندگان محصولات را با يك مشكل كليدي مواجه كرده است. لذا رفع اين مشكل يك نياز ضروري براي مهندسي و مديريت نيازهاي محصول،بخصوص در طراحي بر اساس مدل هاي مجازي و مهندسي سيستم ها بنظر ميرسد.

اين مشكل زماني نمود پيدا ميكند كه شما براي مديريت و مهندسي نياز هاي طراحي خود ناچار به استفاده از چندين متدولوژي مانند برسي رفتاري، عملكردي و منطقي سيستم بصورت همزمان هستيد. همچنين مسائلي كه داراي چندين ماهيت فيزيكي باشند نيز با روش مهندسي سيستم برسي ميشوند. در اين مقاله به رويكرد   RFLP( REQUIREMENTS. FUNCTIONAL, LOGICAL, PHYSICAL ) خوهيم پرداخت و نشان خواهيم داد كه چگونه ميتوان در يك محيط يكپارچه كه بر اساس مدل محصول بنا شده است، قابليت تعامل بين مهندسين را بالا برده و باعث شويم  همكاري بين مهندسان با چند زمينه متفاوت به يك طرح شفاف، بهينه، با كيفيت و در اين حال سريع منجر شود. همچنين يك مطالعه موردي از يك مسئله مكاترونيكي ( Robot)  را برسي خواهيم كرد و نشان ميدهيم كه چگونه با استفاده از مهندسي سيستم ميتوان مطمئن شد كه هدف سيستم با نياز هاي مورد نظر همخواني داشته و چگونه زمان چرخه طراحي را كاهش ميدهد.و در آخر با نمايش يك فيلم از كاربرد اين محيط پر كاربرد كه براي اولين بار در نسخه 6 نرم افزار CATIA ارائه شده است، موضوع را كاملا روشن خواهيم كرد تا مهندسان علاقه مند به مكاترونيك بتوانند از اين محيط استفاده نمايد.

[upme_private]

فقط براي مشتريان قابل رويت ميباشد.

[/upme_private]