طراحي مبدل حرارتي  در CATIA

طراحي مبدل حرارتي در CATIA

مبدل حرارتي از نوع ركوپراتور يكي از تجهيزات كارخانجات نورد بوده كه در پايين آوردن مصرف انرژي كوره هاي پيشگرم تاثير بسزايي دارد. اين تجهيز براي اولين بار در ايران توسط تيم مهندسي DASME طراحي ، تحليل و شبيه سازي گرديد كه در نهايت منجر به ساخت آن شد. در اين فيلم ميتوانيد بخش هايي از مراحل طراحي و ساخت  آن را مشاهده نماييد. اين تجهيز به همراه بيش از 7000 قطعه ديگر آن در يك پروژه مهاجرت به PLM از CATIA V5 به CATIA V6 منتقل گرديد. و براي اولين بار در ايران يك پروژره با اين حجم از داده ها تحت PLM نسخه 6  مديريت ميگردد. همانطور كه در اين فيلم خواهيد ديد. براي طراحي اين مبدل ، قبل از وجود سري نرم افزاري plm داسو، از نرم افزارهاي جزيره اي متفاوتي مانند aspentec( براي طراحي محاسباتي مبدل) از نرم افزار simufact forming براي آناليز تنش و تغيير شكل و نرم افزار catia v5 براي مدل سازي سه بعدي و نقشه هاي مهندسي استفاده گرديد. اين كار باعث شد كه ما همواره در مديريت فايل هايمان دچار مشكل باشيم و نتوانيم يك مدل قابل ويرايش را ايجاد كنيم و همينطور در كل فرايند پروژه با مديريت BOM ، تغييرات مهندسي، تغييرات مديريتي، مشكل داشتيم كه با مهاجرت به يك سيستم يكپارچه PLM اين مشكلات تا حد زيادي مرتفع گرديد.