میز روله

میز روله

میز روله

میز روله جهت جابجایی شمش در خطوط نورد.

طراحی  و ساخت کامل این نوع میز روله آبگرد توسط تیم مهندسی DASME انجام شد.

این تجهیز برای اولین بار در یک پروژه با بیش 6000 قطعه در یک سیستم PLM پیاده سازی شد.