مشاوره

– مشاوره در انتخاب سیستم های PLM
– ممیزی سایت و مشاوره در انتخاب سیستم های PLM
– مشاوره در انتخاب مدول های مختلف مربوط به چرخه عمر محصول
– مشاوره در استقرار سیستم های توسعه محصول با رویکرد های مهندسی نوین
– استقرار سیستم های توسعه مجازی محصول
دیل ایده به اجرا در طرح های اولیه