قفسه نورد سنگین رفت و برگشتی

قفسه نورد سنگین رفت و برگشتی

قفسه نورد سنگین رفت و برگشتی

این قفسه مراحل 7 پاس نورد سنگین را انجام میدهد که توسط گره فنی مهندسی DASME   جهت تغییر کاربری بازطراحی گردید.