مهندسي معكوس در CATIA (فصل سوم)

مهندسي معكوس در CATIA (فصل سوم)

Quick Surface Reconstruction

این محیط امکاناتی را فراهم میکند تا به آسانی و بسرعت پوششی روی سطوح مش‌بندی شده که در  محیط DSE  ایجاد شده است ایجاد نمائید. این محیط با دو روش این کار را انجام میدهد. البته میتوان از ترکیب این دو نیز استفاده کرد.

  • شکل‌های ذاتی[1]، بدین معنی که مبنای ساخت سطوح، شکل آزاد سطوح میباشد. بدون اشکالی مانند، استوانه، فیلت‌ها، سطوح و غیره.
  • شکل‌های متعارف مانند استوانه، مخروط، مکعب،کره و غیره

تعداد زیادی از فرمان‌های این محیط با محیط DSE مشترک است  که در فصل قبل به آن پرداختیم. لذا در این فصل فقط به دصتورات سطح سازی میپردازیم. پس از ساخت سطوح میتوان مدل بدست آمده را به دیگر محیط‌های CATIA برده و انواع پردازش را روی ان انجام داد. باید توجه داشت که این مرحله اخرین فرست برای تسطیح خطا‌ها میباشد. بنا بر این در  روشی که برای ساختن سطح انتخات میکنید، نباید تنها به قابلیت های نرم افزار تکیه کنید، بلکه مهارت و تجربه شما میتواند در کیفیت مطلوبتر موئثر باشد.

در فصل های قبل از نوع سطوحی که در این محیط نرم‌افزار CATIA ویا دیگر نرم‌افزارهای پردازش ابر نقاط ساخته میشود صحبت به میان امد، بنابراین در اینجا شرحی در مورد این نوع سطوح آورده‌ایم.

نربز[2]

بی-اسپلاین یا یک‌نواخت نسبتی (Non-uniform rational B-spline) یا نربز (NURBS) یک مدل ریاضی است که معمولاً در گرافیک رایانه‌ای کاربرد دارد و برای ایجاد و نمایش منحنی‌ها و سطح‌ها استفاده می‌شود

توسعه نربز در سال ۱۹۵۰ و توسط مهندسان و طراحان شاغل در صنایع دریایی و هوایی و شرکت‌های خودروسازی که طراحی و نمایش سطوح به صورت دقیق برایشان دارای اهمیت بود، آغاز شد. بیش از

[1] Organic shapes

[2] NURBS

 

[upme_private]Place member only content here

فصل سوم مهندسي معكوس

 

[/upme_private]