ربات گره زن بندل های میلگرد

ربات گره زن بندل های میلگرد

این طرح شامل یک خط بسته بندی با دو ستگاه  ربات گره زن بوده که با انتقال بندل های میلگرد از طریق ROLLER CONVEYOR بندل ها در زیر ربات گره زن قرار داده و پس از بسته بندی به انبار انتقال میابد.
سفارش : گروه ملی صنعتی فولاد ایران
تعداد قطعات مدل شده متفاوت پروژه 823
تعداد قطعات مدل شده کل پروژه 2864
طراحی و نظارت بر اجرای این پروژه بطور کامل توسط گروه مهندسی dasme صورت گرفته است.
این پروژه یکی از مثال های عالی از استفاده از "چیزهای قدیمی برای چیزهای جدید" است.