توانایی های ENOVIA.V6

توانایی های ENOVIA.V6

توانایی های ENOVIA.V6

نرم افزار ENOVIA.V6 دیگر نرم افزار مجموعه نرم افزاری مدیریت یکپارچه تولید 3DPLM.2 می باشد. در اشکال و متن ذیل از جمله مهمترین توانایی های این نرم افزار بیان شده است:

1- دیتابیس قدرتمند ذخیرسازی اطلاعات
2- مدیریت منابع انسانی پروژه
3- مدیریت منابع مالی پروژه
4- مدیریت اطلاعات فنی پروژه
5- محاسبه ریسک انواع پروژها
6- رابط بین سایر نرم افزارهای PLM
7- ارتباط آنلاین بین سایر عوامل پروژه
8- به اشتراک گذاری اطلاعات و تجارب
9- ذخیره سازی در یک بانک اطلاعاتی مشترک و جستجوی سریع و پیشرفته مدارک و فایلها
10- ایجاد سطوح دسترسی مختلف به اطلاعات
11- کنترل جامع چرخه عمر محصول
12- مدیریت ساختار و شکل بندی محصول