تاثیر سیستم های PLM بر عملکرد NPD

تاثیر سیستم های PLM بر عملکرد NPD

تاثیر سیستم‌های مدیریت چرخه محصول ( PLM) بر عملکرد توسعه محصول جدید(NPD)

نویسنده مقاله: YI-MING TIA

ترجمه: امین حسنپور

چکیده

برای بررسی تاثیرات سیستم‌های مدیریت چرخه محصول(PLM) بر عملکرد توسعه محصول جدید(NPD) این مطالعه یک مدل مفهومی را ایجاد می کند که توانایی مرتبط ساختن شرکت‌ها را برای انتشار و عادی‌سازی استفاده از سیستم‌های PLM در فرآیندهای NPD (به نام «قابلیت سیستم PLM») با عملیاتی نمودن مدیریت فرآیند، هماهنگی و قابلیت‌های جذب دانش فراهم می‌کند. این مطالعه با فرض اینکه توانایی‌های مدیریتی انتخاب شده، لازمه تأثیر  گذاری سیستم PLM بر عملکرد NPD می‌باشد، صورت گرفته است. در این مقاله نتایج تجربی از روابط نظری پشتیبانی می‌کند که نشان دهنده قابلیت سیستم PLM در شکل دادن توانایی شرکت‌ها برای مدیریت فرآیند NPD، هماهنگی شغلی و جذب دانش است که در نتیجه عملکرد NPD را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، برای بهبود عملکرد NPD، مدیران باید شرایطی را برای اجرای سیستم‌های PLM ایجاد کنند تا قابلیت‌های مدیریتی مورد نیاز NPD را افزایش دهند.

 

کلمات کلیدی:        توسعه محصول جدید، سیستم‌های مدیریت چرخه محصول، قابلیت مدیریت فرآیند، قابلیت هماهنگی، قابلیت جذب دانش

 

PLM FOR NPD