تهیه بسته اطلاعات فنی (TDP)

تهیه بسته اطلاعات فنی (TDP)

تهیه بسته اطلاعات فنی (TDP) مهندسی معکوس يكي از روشهايي است كه شركتها با به كارگيري آن، فرايند تكوين محصول خود را سرعت مي بخشند. اين روش در كشورهاي درحال توسعه چون ايران كه ازنظر دانش طراحي محصول و فناوري توليد عقب تر از كشورهاي پيشرفته هستند، پاسخي به افزايش توان طراحي و تسريع فرايند تكوين است.

ايجاد يك روش منطقي و سيستماتيك براي تعيين ميزان كمبود اطلاعات فني براي پشتيباني از توليد يك محصول و سپس انجام يك كار تيمي منسجم براي تكميل اين اطلاعات، مجموعه عملياتي است كه در فرايند مهندسي معكوس به وقوع مي پيوندد. سطحي از اطلاعات فني موردنياز كه كليه تلاشها در راستاي تشخيص ميزان كمبود آن و سپس رفع اين كمبود اطلاعاتي است، بسته اطلاعات فني (TECHNICAL DATA PACKAGE=TDP) ناميده مي شود.

ما قادریم با توان متخصصین خود در رشته های مختلف، از تکنولوژی و محصول مورد نظر شما یک بسته اطلاعات فنی ( TDP) کامل تهیه کرده تا بتوانید آن را مهندسی مجدد استفاده  نمایید.

متخصصین ما در زمینه های مکانیک، الکترونیک، نرم افزار، تبدیل انرژی در کنار هم قادر به تهیه بسته اطلاعات فنی با روش استاندارد میبشاند.